rampampam

Agre­gaty

 

Agre­gaty komer­cyjne, wygodne w trans­porcie, łatwe w obsłudze:

 

AGREGAT HONDA EU10I (1,0KW 13KG 87DB(A))

 

Agre­gat prą­dotwór­czy jed­no­fa­zowy Honda model EU10i charak­teryzują: cicha praca, kom­pak­towa– wal­izkowa obu­dowa, mała waga — tylko 13kg, wysoka jakość gen­erowanego prądu (inwert­erowa sta­bi­liza­cja napię­cia), możli­wość równoległego połączenia dwóch agre­gatów EU10i w celu pod­wo­je­nia mocy wyjś­ciowej (auto­syn­chro­niza­cja) oraz tryb pracy eko­nom­icznej (ECO) inteligent­nie zmniejsza­jący zuży­cie paliwa, w zależności od wielkości obciążenia.

 

AGREGAT HONDA EU20I (2,0KW 20,7KG 89DB(A))

 

Agre­gat prą­dotwór­czy jed­no­fa­zowy Honda model EU20i charak­teryzują: cicha praca, mała waga w sto­sunku do gen­erowanej mocy maksy­mal­nej, wysoka jakość prądu wyjś­ciowego (inwert­erowa sta­bi­liza­cja napię­cia), możli­wość równoległego połączenia dwóch agre­gatów EU20i w celu pod­wo­je­nia mocy wyjś­ciowej (auto­syn­chro­niza­cja) oraz tryb pracy eko­nom­icznej (ECO).

 

ZAPYTAJ O AGREGATY WIĘKSZEJ MOCY