rampampam

Kon­sole DJ’skie

W naszej ofer­cie posi­adamy najbardziej pop­u­larne i pro­fesjon­alne pro­dukty firmy pio­neer, które można w dowolny sposób skon­fig­urować. CDJ– 100/200/800/1000/2000 MIKSER– 600/800/900/2000

 

cdj-2000nexus

Najlep­sze stało się jeszcze lep­sze. Poz­naj następną gen­er­ację odt­warza­czy cyfrowych PRO DJ otwier­a­ją­cych możli­wości dotąd nawet nie brane pod uwagę w najśmiel­szych snach. Dostar­c­zone opro­gramowanie reko­rd­box DJ lub nowa aplikacja reko­rd­box do pobra­nia umożli­wią przy­go­towanie niewyobrażal­nych dotąd setów.

cdj-pioneer-2000

CDJ-2000 — Najwyższej jakości pro­fesjon­alny odt­warzacz DJ Ewolucja. Zmieni­a­jące się czasy wyma­gają zmi­any narzędzi. Dlat­ego nasz nowy odt­warzacz wielo­for­ma­towy jest nat­u­ral­nym wyborem DJów następ­nej gen­er­acji. Minęło już 25 lat odkąd Pio­neer przed­stawił swój pier­wszy odt­warzacz serii CDJ, który jest praprzod­kiem najlep­szego na świecie CDJ-1000.

cdj-pioneer-200

CDJ-200 — Odt­warzacz CD Com­pact design. Opti­mal per­for­mance. Ten kom­pak­towych rozmi­arów odt­warzacz zaw­iera innowa­cyjne funkcje takie, jak możli­wość odt­warza­nia skom­pre­sowanych plików muzy­cznych MP3, funkcję pętli oraz unikalny jedno­przy­ciskowy Beat Cutter.

pioneer-cdj1000mk3

Pio­neer CDJ 1000 MK3 to kole­jna już wer­sja leg­en­darnej “tysiączki”. Jak przys­toi na następce nowy pio­neer został wyposażony w możli­wość odt­warza­nia coraz bardziej pop­u­larnych plików MP3 oraz płyn­nie reg­u­lowana siłę oporu Jog\‘a. Całość złożona na bazie sprawd­zonych tech­nologii wyko­rzys­tanych w poprzed­niej “tysiączce” gwaran­tuje solid­ność i nieza­wod­ność tego produktu.

DJM-pioneer-2000

DJM-2000 — Mikser 4-kanałowy Nowy stan­dard ref­er­en­cyjny wśród mik­serów DJ. Jeśli szukasz mik­sera, który odpowiadałby naszemu nowemu, ustanaw­ia­jącemu nowe stan­dardy w branży, pro­fesjon­al­nemu odt­warza­c­zowi CDJ-2000 w zakre­sie mocy i osiągów, nie musisz już dalej szukać.

mikser-pioneer-djm-900

DJM-900NXS — 4-kanałowy wysok­iej klasy cyfrowy mikser Przyszła pora odświeże­nia pop­u­larnego mik­sera klubowego DJM-800. Jego następca DJM-900 nexus otwiera następny poziom kreaty­wności dla pro­fesjon­al­nych DJ-ów. Znakomite możli­wości podłączenia kom­put­era, najnowsze efekty i wysok­iej klasy funkcje i dźwięk spraw­iają, że ta jed­nos­tka stanie się punk­tem wyjś­cia w kon­fig­u­racji sys­temu dla pro­fesjon­al­nych DJów.

djm-pioneer-800

PIONEER DJM 800 — jest następcą doskonale znanego stanow­iącego klasę samą w sobie, mik­sera DJM 600, który nota bene, stał się nie­ofic­jal­nym stan­dartem mik­serów klubowych na świecie. Najnowszy pro­fesjon­alny mikser DJM 800 to kwin­tes­encja audiofil­skiego brzmienia. Efekt ten osiąg­nięto dzięki zas­tosowa­niu wysok­iej klasy high-endowych przetworników (A/C 96 kHz/24-bit), wspar­tych 61 sterown­ikami kanałów MIDI z możli­woś­cią przy­porząd­kowa­nia, oraz innowa­cyjną funkcją ‘Har­monic Mixing’.

pioneer-djm-600

DJM-600 — kul­towy mikser 4 kanały z pełną equal­iza­cją, licznik beatów oraz efek­tor i sam­pler świad­czą o sporych możli­woś­ci­ach tego urządzenia, do tego bardzo dobra jakość podze­społów oraz dźwięku.