rampampam

Swoim Klien­tom ofer­u­jemy pro­fesjon­alne nagłośnie­nie imprez, a także wyna­jem nagłośnienia i niezbęd­nego sprzętu wraz z obsługą tech­niczną. Na pier­wszej stronie zna­j­duje się jeden ze stan­dar­d­owych małych zestawów. Do dys­pozy­cji Klienta odd­a­jemy również zespoły, kon­fer­an­sjerów, ani­ma­torów i DJ’ów. Dla nas nie ma rzeczy niemożli­wych. Jesteśmy w stanie wypro­dukować każdy event. Ofer­u­jąc nagłośnie­nie imprez, pracu­jemy tak, jak­byśmy robili to dla siebie. Każda real­iza­cja wykony­wana jest przez odpowiedzialne i kom­pe­tentne osoby. Co więcej, pro­ponu­jąc nasze usługi (w tym wyna­jem nagłośnienia), wszys­tko dopinamy na ostatni guzik. Dzi­ałamy z pełnym zaan­gażowaniem, aby nasze usługi nie tylko speł­ni­ały oczeki­wa­nia Klien­tów, dawały satys­fakcję nam, ale także cechowały się najwyższą jakoś­cią i wyz­naczały nowe standardy.

naglosnienie_rampampam

 

Sys­tem wyrów­nany lin­iowo Electro-Voice XLC DVX

 

 

Sys­tem wyrów­nany lin­iowo Electro-Voice XLVC

 

 

Wzmac­ni­acze mocy

 

 

Kon­slo­lety

 

 

Crossovery

 

 

Pro­ce­sory dźwięku