rampampam

Pro­fesjon­alne nagłośnie­nie imprez i oświ­etle­nie sceniczne.
Wyna­jem nagłośnienia — cała Polska.

 

Posi­adamy wielo­let­nie doświad­cze­nie. Doskonale znamy potrzeby swoich Klien­tów i śmi­ało możemy stwierdzić, że jesteśmy w stanie sprostać oczeki­wan­iom, nawet tych najbardziej wyma­ga­ją­cych. Jesteśmy w stanie wypro­dukować każdy event bez względu na jego wielkość i lokalizację.

Fun­da­menty naszej dzi­ałal­ności to: nagłośnie­nie imprez, oświ­etle­nie sceniczne oraz wyna­jem nagłośnienia. Obok sze­rok­iej oferty sprzętu i real­iza­cji tech­nicznej pro­ponu­jemy także oprawę artysty­czną wydarzeń (DJ, VJ, zespoły, kon­fer­an­sjerzy, ani­ma­torzy). Wiedza i wielo­let­nia prak­tyka pozwalają nam wykony­wać naszą pracę na najwyższym poziomie. Zawsze pracu­jemy tak, jak­byśmy robili to dla siebie. Wierzymy, że współpraca z naszą firmą będzie dla Państwa przyjemnością.